Waar staan we voor?

CD&V – DEINZE BELEID 2013-2018

De CD& V – Open VLD – meerderheid heeft de jongste jaren de bakens voorvernieuwing uitgezet. De komende bestuursperiode werken we verder aan de droom van een durvende, bruisende, verenigde en ondernemende stad. Het is de ambitie van deze ploeg om in economische woelige tijden voor continuïteit te zorgen. Meer dan ooit heeft de burger belang bij een sterke lokale overheid die blijft investeren in de welvaart en het welzijn van zijn burgers. Wij willen onze inwoners, verenigingen en bedrijven sterker en weerbaarder maken en kiezen daarom voluit de kaart van kwaliteitsvolle vorming en vrijetijdsbesteding, opwaardering van particuliere eigendom, burgerparticipatie en tewerkstelling in eigen stad. 

Ons uitgangspunt is eenvoudig: wij kiezen resoluut voor een open en eerlijk bestuur dat zijn kerntaken kent en zijn doelstellingen duidelijk afbakent. Een beleid op maat van de verschillende deelgemeenten. Een beleid dat gaat voor eenheid in verscheidenheid. Elke deelgemeente veronderstelt immers eigen prioriteiten en een specifieke aanpak. 

Onze drijfveer is ondubbelzinnig: wij willen alle inwoners in deze stad een moderne dienstverlening op maat aanbieden. Onze gezinnen staan voor de grote uitdaging om een evenwicht te vinden tussen werk en vrije tijd, tussen familiale verantwoordelijkheid en individuele zelfontplooiing. Onze dienstverlening moet daarop inspelen. Daarom gaan we resoluut voor de drie projecten uit Deinze 2020 die deze dienstverlening een nieuw elan geven: de bouw van het nieuwe dienstencentrum ‘Leiespiegel’, de nieuwe kunstencampus voor onze academies en de bouw van een cultureel centrum, het ‘Leietheater’. Het dienstencentrum moet de nieuwe dynamiek tussen bestuur en inwoners weerspiegelen, een dynamiek die tussenschotten weghaalt tussen diensten en bevolkingslagen, en borg staat voor een uniek en warm onthaal. 

Onze stadsdiensten genieten terecht het volste vertrouwen van de bevolking. Wij willen dan ook blijven investeren in die vertrouwensrelatie door onze lokale dienstverlening nog toegankelijker te maken. De uitbreiding van de openingsuren van de dienst burgerzaken en stedenbouw zette reeds de toon. 

Het vertrouwen van de burger moet je elke dag opnieuw verdienen. Administratieve vereenvoudiging en procesverbetering vormen daarom een permanente opdracht voor het beleid en het managementteam.

Zo willen we met onze virtuele dienstverlening de vlucht vooruit nemen. Ondermeer aanvragen voor evenementen, gebruik gemeenschapszalen, omgevingsvergunningen en socio – economische vergunningen moeten in de toekomst via elektronische weg afgehandeld kunnen worden. 

Die professionalisering willen we ook doortrekken op het terrein, zodat onze inwoners nog meer kunnen genieten van onze stad. 

Onze focus is klaar en duidelijk: elke stad, ook de onze, staat voor grote uitdagingen: 

Wij moeten het hoofd bieden aan de oprukkende vergrijzing, sociale uitsluiting en kansarmoede. 

Wij moeten een antwoord geven aan de groeiende nood aan kwaliteitsvolle en gedifferentieerde kinderopvang. 

- Wij moeten inzetten op fijnmazige zorg, sociale cohesie en activering van onze mensen. 

- Wij moeten waken over de vrijheid van onze inwoners en investeren in veiligheid, verkeersveiligheid en een betrouwbare basismobiliteit. 

- Wij moeten de lokale economie versterken als basis en grondslag van onze welvaart. 

- Wij moeten klaar zijn voor de vergroening van de stad. 

Dat zijn de kerntaken waar wij de pijlen van ons beleid op richten, waar wij onze dienstverlening op afstellen.

Beleid voeren is keuzes maken: de onze zijn gemaakt. Wij zetten in op deze kerntaken en versterken onze dienstverlening door verder uitvoering te geven aan de stadskernvernieuwing “Deinze 2020”. 

Op budgettair vlak willen we onze doelstellingen halen door de rationisatie van onze eigen middelen en de optimale aanwending van subsidies. Meer dan ooit beschouwen we de hogere overheid ook als een belangrijke partner en stakeholder in onze stadsontwikkeling.

Wij willen ten slotte onze beleidsambities waarmaken zonder verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting. Nieuwe belastingen zijn enkel mogelijk als zij in de lijn liggen van het principe: “de gebruiker betaalt’.

(Het volledige bestuursakkoord kan u lezen in onderstaande PDF.)